VEDTEKTER FOR MYSISFONDET

Stiftet 31.05.2007. § 3 og § ble endret etter behandling på årsmøte I 2016 og 2017

 1. Fondets formål er å yte støtte til tiltak som fremmer fisket i
  Selbusjøen, samt støtte tiltak for å fremme grunneiernes interesser.
 2. Fondets grunnkapital er Selbus del av erstatningsbeløpet etter Mysissaken på Kr. 4.250.000.- Fondskapitalen består av grunnkapitalen med tillegg av påløpte renteinntekter. Fondskapitalen plasseres, i samarbeid med lokal bank, slik at det oppnås høyest mulig avkastning uten å løpe vesentlig risiko for tap.
 3. Grunnkapitalen skal i utgangspunktet stå urørt. Fondets kapital utover grunnkapitalen er heretter kalt fri egenkapital. Grunnkapitalen settes til 4.000.000. Grunnkapital og fri egenkapital skal visses på hver sin konto i fondets regnskap.
 4. Fri egenkapital disponeres av styret og skal brukes til:
  1. Kultivering, bedring og fremme av fisket i Selbusjøen.
  2. Å yte økonomisk støtte for å forsvare Selbusjøen og grunneiernes interesser overfor tiltak som påføres utenfra, f.eks. spørsmål om manøvreringa av sjøen og nye reguleringer i vassdraget.
  3. Gi støtte til tiltak som gir bedre adkomst til sjøen for allmennheten, spesielt med tanke på båtlivet på sjøen.
  4. Dersom det oppstår behov for å støtte særlige tiltak som vil kreve større beløp enn det som ordinært er disponibelt, kan deler av fondets grunnkapital brukes.
   Slike tiltak skal vedtas med 2/3 flertall i grunneierlagets årsmøte. Grunnkapital skal, så snart som mulig, økes igjen slik at den er i samsvar med vedtektenes punkt 3.
  5. Administrative utgifter i forbindelse med forvaltningen av fondet.
  6. Dersom fri egenkapital, på grunn av mangel på gode tiltak, overstiger 50% av grunnkapitalen, kan det overskytende overføres Selbusjøen Grunneierlag som utbytte.
 5. Styret i Selbusjøen Grunneierlag er fondsstyre, årsmelding og regnskap, budsjett og plan fremlegges og godkjennes av årsmøtet i Selbusjøen Grunneierlag. Årsmøte skal vedta disponering av fondets overskudd/underskudd.
 6. Endring av vedtektene gjøres med 2/3 flertall i Selbusjøen Grunneierlags årsmøte i to påfølgende år.

Print side