Instruks for valgkomiteen i Selbusjøen Grunneierlag

1. Valgkomiteen er saksforbereder for valg og godtgjørelser til årsmøte, og skal fremme forslag på kandidater til de forskjellige tillitsverv innen Selbusjøen Grunneierlag. Den skal videre fremme forslag på godtgjørelse til de tillitsvalgte.

2. Årsmøte velger leder og medlemmer i valgkomiteen. Lederen innkaller til møte i god tid før årsmøte. Innstillingen sendes styret i Selbusjøen Grunneierlag innen den frist styret har satt. Innstillingen fra valgkomiteen vedlegges årsmøtedokumentene ved utsendelse.

3. Valgkomiteen skal som grunnlag for sitt arbeid få seg forelagt en oversikt over hvilke tillitsvalgte som er på valg. Likeledes skal lagets vedtekter være tilgjengelige for valgkomiteen, slik at den er klar over vedtektenes bestemmelser vedrørende valg av tillitsvalgte.

4. Valgkomiteen skal stille forslag på kandidater til alle tillitsverv i samsvar med vedtektene. Den skal forvisse seg om at de foreslåtte kandidatene er valgbare og undersøke om de er villige til å ta tillitsverv. Som hjelpemiddel til dette skal valgkomiteen ha en oppdatert medlemsliste.

5. Valgbar utover medlem er medlemmenes ektefelle/samboer uten særeie. Medlem eller medlemmenes ektefelle/samboer kan ikke samtidig sitte som tillitsvalgte i hovedstyre og/eller i utvalg.

6. Valgkomiteen har plikt til å søke å finne kandidater som innehar kvalifikasjoner som er ønskelig i de ulike tillitsverv og sørge for at begge kjønn blir representert.

7. Når valgkomiteen foreslår ny kandidat uten at sittende kandidat har frasagt seg gjenvalg, skal sistnevnte underrettes av valgkomiteens leder. Alle tillitsvalgte som står på valg skal kontaktes av valgkomiteen og ingen skal gjenvelges uten at de er kontaktet først.

8. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer som hver velges for 3 år, og samtidig slik at et av medlemmene er på valg hvert år. Det medlemmet som har sittet lengst skal være leder.

9. Valgkomiteen møter på årsmøte og komiteens leder legger frem innstillingen i møtet. Hver av valgkomiteens medlemmer har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt i tilfelle det er delt innstilling.

10. Instruksen gjelder fra vedtakstidspunkt på årsmøtet.

Print side