• Selbusjøen Grunneierlag

  Vi forvalter og utnytter Selbusjøens potensiale

  Din kilde til rekreasjon!

 • Selbusjøen

  En sjø av muligheter...

 • Selbusjøen

  En naturperle midt i Selbu

 • Selbusjøen Grunneierlag

  Vi bevarer økosystemet

  både i og rundt sjøen

 • Glem hverdagen

  Finn din aktivitet

  Fisking // Hiking // Sykling // Vannsport // Båtliv // Bading

 • Festivalliv

  På bredden av Selbusjøen

 • Uten mat og drikke...

  Flere lokale serveringssteder og matbutikker

 • Overnatte ved Selbusjøen?

  Hoteller og campingsteder like i nærheten

 • Sør-Trøndelags største naturlige innsjø

  58 km²

 • Is og snø

  Vinteraktiviteter

  Isfiske // Skøyter // Ski

Årsmøte Selbusjøen Grunneierlag.

Tid:     Torsdag 25 april 2019 kl. 19.00
Sted:  Granby Gård.
 
Årsmøtesaker:
 
1.    Godkjenning av innkalling og fullmakter
2.    Valg av to personer til å underskrive protokollen
3.    Årsmelding for 2018.
4.    Regnskap 2018
5.    Budsjett 2019
6.    Årsmelding og regnskap Selbusjøen Fiskefond
7.    Innkomne forslag
8.    Styrets forslag (trykk på lenken)
9.    Valg.
 
 
Enkel servering.
 
Styret Selbusjøen Grunneierlag
Inger Granby
Leder.


Årsmelding 2018

Så på årsmeldingen [her]


 

 

Kjøp fiskekort online  

  Selbusjøen Grunneierlag SA er et samvirkeforetak..

Foretaket er en sammenslutning av grunneiere i Selbusjøen (enkeltpersoner og sameie).
Søknad om medlemskap behandles av styret, og ved godkjent medlemskap vil grunneiers andel i laget beregnes ut fra eiendommens størrelse (strandlinje)
Laget ledes av et styre på fem andelseiere, og to varerepresentanter valgt av årsmøte.

Lagets formål er følgende:

” Grunneierlaget skal på samvirkemessig grunnlag ivareta og forvalte grunneiernes rettigheter på en bærekraftig måte. Laget skal arbeide for godt fiskestell etter næringsmessige prinsipper. Innenfor rammen av rasjonell drift skal laget søke å tilgodese den ikke grunneiede befolkningens interesse ved at det gies adgang til fiske. Laget skal videre bidra til utvikling av et aktivt og allsidig nærings- og fritidsliv rundt sjøen og kunne bidra med støtte til prosjekt som fremmer dette.”  Se vedtekter.

Laget forvalter Mysisfondet, stiftet 3.1 mai 2007, se vedtekter. Laget forvalter videre, i samarbeid med Klæbu Grunneierlag område 4, Selbusjøen fiskefond. Se vedtekter.
Grunneiere har rett til garnfiske på sin eiendom. Denne retten kan grunneier fritt bortleie / utlåne til andre.
Grunneier (den som står registrert i grunnboka) har rett til fiske uten fiskekort i sjøen.

De opprinnelige fiskestammene i Selbusjøen er ørret og røye. Senere kom laken. På begynnelsen av 1990 tallet ble det påvist ørekyte. Som i dag (2014) er en uønsket og dominerende art i strandsonen.
På begynnelsen av 2000 ble det registrert gjedde i Selbusjøen. I dag, 2014, er det påvist gjedde i hele sjøen. Framveksten av ørekyte og gjedde har bidratt til redusert ørretproduksjon i sjøen. For å begrense denne reduksjon bygger nå Selbusjøen Grunneierlag ei fiskesperre i nedre ende av gyteelva Tømra. Den utformes slik at ørreten kan vandre opp for gyting, mens andre fiskearter (gjedde, ørekyte og lake) forhindres fra å gå opp.

Statkraft har hatt konsesjon på regulering av Selbusjøen fra 1919. Konsejonsvilkårene ble revidert i Statsråd 07.03.2014, etter 11 års behandlingstid. I de nye vilkårene er Statkraft pålagt en minstevannstand på 156,87 moh (160 moh) i tidsrommet fra vårflommens kulminasjon til 31. august. Fra 1.september og ut oktober skal minstevannstanden være på 156,17 moh (159,30 moh). Dette vil forbedre fiskens gyteforhold i Selbusjøen. Se konsesjonsvilkårene.

De opprinnelige konsesjonsvilkårene pålegger regulanten å sette ut 25.000 sommerlig fisk pr. år. De settes ut i samarbeid med grunneierlaget.

Lenker:

 

 

Print side