Selbusjøen Grunneierlag

by admin | februar 14, 2014 9:13 am

SELBUSJØEN GRUNNEIERLAG SA

Stiftet 1965

Revidert på årsmøte 25 april 2019.

                   

VEDTEKTER

 

 

1. FORETAKET

Selbusjøen Grunneierlag SA er et samvirkeforetak, jfr. Lov om samvirkeforetak.  Grunneierlaget er en sammenslutning av grunneiere med fiskerett i Selbusjøen, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. Kapitel IV.

2. FORRETNINGSSTED

Forretningsstedet er i Selbu kommune.

3 FORMÅL OG VIRKSOMHET

Selbusjøen Grunneierlag SA – heretter laget – skal arbeide for godt fiskestell etter næringsmessige prinsipper.  Herunder søke å sikre Selbusjøens ørret- og røyebestand slik at den opprettholdes – og helst økes – for kommende generasjoner.  Laget skal videre på samvirkemessig grunnlag ivareta og forvalte grunneiernes rettigheter til fiske i Selbusjøen på en bærekraftig måte.

Innenfor rammen av rasjonell drift skal laget også søke å tilgodese den ikke grunneiende befolknings interesser ved at den gis adgang til fiske via kjøp av fiskekort.  Laget skal videre bidra til utvikling av et aktivt og allsidig nærings- og fritidsliv rundt sjøen og kunne bidra med støtte til prosjekt som fremmer dette.

4 ANDELSINNSKUDD OG MEDLEMSKONTINGENT

Laget har vekslende kapital og medlemstall.  En andel a kr 1,- – kroneren00\100 – betales for hver påbegynt 200 meter strandlinje. Det utstedes andelsbrev med angivelse av antall andeler for hvert medlem og i to eksemplarer, hvorav det ene oppbevares i lagets arkiv.  Andelsbrevet skal lyde på vedkommende eiendom og kan ikke adskilles fra denne.  Utbytte utbetales med like stort beløp på hver andel. Går et sameie inn som medlem, får sameiet utbytte i forhold til de andeler det disponerer.  Fordeling av utbytte mellom de sameieberettigede er laget uvedkommende.  Andelsinnskudd forrentes ikke, og det kan ikke kreves tilbakebetalt når medlemmer melder seg ut av laget.  Det vil ikke innkreves medlemskontingent.

5 ÅRSOVERSKUDD

Beslutning om bruk av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret.  Laget skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut ifra risikoen og omfanget av virksomheten.  Så langt egenkapitalen er forsvarlig kan årsmøtet innenfor rammen av styrets innstilling vedta at årsoverskuddet for sist avsluttede regnskapsår skal nyttes til etterbetaling, avsetting til medlemskapitalkonto eller forrentning av medlemskapitalkonto.

6 TILSLUTNING

Grunneierlaget kan slutte seg til distriktslag, fylkeslag og annet samarbeidsorgan med tilsvarende arbeidsområder, og forplikte seg til å følge retningslinjer for slike.

7 STEMMERETT

For å være stemmeberettiget må et medlem være innmeldt i laget senest året før årsmøtet.  På årsmøtet har hvert medlem 1 stemme ved avstemming.  Et sameie, selskap, en kommune, en stiftelse etc regnes som ett medlem og avgir stemme på samme måte, og etter skriftlig fullmakt eller ved vedkommende som har prokura. Hvis et medlem ønsker det kan det forlanges at antall stemmer skal beregnes utifra antall andeler.  Da vil det for de første 1-2 andeler gis 1 stemme. Videre for 3-7 andeler 2 stemmer, for 8-25 andeler 3 stemmer og for 26-50 andeler 4 stemmer.  For hver nye påbegynte 50 andeler over de første 50 gis 1 stemme.  Styret kan utstede stemmebevis som angir hvor mange stemmer den enkelte har. Avstemming kan bare skje i saker som er redegjort for i årsmøtets innkalling.

8 INNMELDING

Alle grunneiere med dokumentert fiskerett i Selbusjøen kan melde seg inn i laget.

Innmelding ved grunneier skjer kun skriftlig til styret og med undertegning av egen innmeldelseserklæring. 

Av innmeldelseserklæringen skal det fremgå følgende:

Innmelding godkjennes av styret.

9 UTMELDING

Medlemskapet gjelder for 5 – fem –  år av gangen, men slik at det automatisk forlenges for ny fem-års periode.  Det enkelte medlem kan melde seg ut, og da slik at medlemsskapet opphører fra og med 3 – tre – måneder etter at skriftlig utmelding fra grunneier er mottatt av styret.  Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andeler i lagets fond og\eller eiendeler.

10 STYRE OG DAGLIG LEDER

Laget ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.  Alle 7 møter fast til styremøtene.  Under styremøtene har varamedlemmer tale- og uttalelsesrett – men ikke stemmerett.  Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.  Gyldig vedtak treffes med minst 3 stemmer.  Styrets oppgaver er blant annet:

 1. Arbeide etter lagets vedtekter vedtatt av årsmøte, samt etter Lov om laksefiske og innlandsfiske og Lov om samvirkeforetak.
 2. Føre protokoll, forvalte lagets eiendeler og føre regnskap.
 3. Disponere lagets areal og rettigheter etter vedtak på årsmøte, herundersøke faglig veiledning, gjennomføre kultiveringstiltak i samarbeid med regulanten, kultiveringstiltak i egen regi, fiskekortsalg, holde oppsyn, kunngjøre og håndheve fredning, etc.
 4. Fordele ev. overskudd etter at minst 10% av inntektene er satt av til fri disposisjon for årsmøtet, og etter at det nødvendige gjøremål og tiltak er bekostet.
 5. Arbeide for opplysning innen lagets arbeidsområde overfor medlemmene og øvrig befolkning, feks i åpne møter.
 6. Arbeide for tilslutning til laget av alle grunneiere med fiskerett inntil den mest hensiktsmessige arrondering er oppnådd.
 7. Anmelde ulovligheter mht. fisket.
 8. Innkalle til årsmøte.
 9. Avgi årsmelding og revidert og godkjent regnskap til årsmøtet.

Laget skal ikke ha daglig leder.

11 BETALING FOR FISKE

Grunneier – jfr grunnboka – med fiskerett betaler ikke for fiske.  Alle andre over 16 år må betale for fiske ved å kjøpe fiskekort. 

Barn\ungdom som ikke har fylt 16 år har rett til å fiske medstang og håndsnørei perioden fom 1. januar tom 20. august, jfr Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.  § 18.  Iflg. forarbeidene så er adgangen begrenset til kun å gjelde fiske med de sportsfiskeredskaper som er angitt i bestemmelsen.

12 FULLMAKT

Hvis et medlem ikke kan stille på årsmøtet selv, kan det utstedes fullmakt som gir stemmerett til et familiemedlem, til et annet medlem i laget, eller til styret.  Familiemedlem er en myndig person i rett nedadstigende eller rett oppadstigende linje, f.eks samboer\ektefelle og som er registrert bosatt på samme adresse som grunneier, eller foreldre eller barn (unntatt fra bostedkravet).   Fullmakter skal om mulig sendes styret minst 14 dager før årsmøtet og godkjennes av styret. Et sameie regnes som ett medlem og kan gi kun en fullmakt.  Et medlem i laget kan bare ha en fullmakt i tillegg til egen stemme.  Styret kan ha fullmakter fra flere medlemmer og en slik fullmakt betraktes som en støtte til styrets innstilling i saken.

13 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april.  Rett til å delta i årsmøte har bare andelseiere i laget.  Årsmøte innkalles av styret.  Kunngjøring med innkalling skjer med 6 ukers varsel ved annonse i lokalavisen, samt i lokalradioen og på lagets nettside.                Saker utenom ordinære årsmøtesaker – og som ønskes behandlet av årsmøtet –  må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Saksliste med bilag skal legges ut på lagets nettsider senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøte ledes av styrets leder, eller den lederen bemyndiger med styrets samtykke.

Årsmøte skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Velge et medlem til å føre protokoll over årsmøtets forhandlinger.
 3. Velge to medlemmer som sammen med leder underskriver protokollen.
 4. Behandle styrets årsmelding og regnskap, herunder revisors melding.
 5. Behandle styrets fordeling av inntekter, og avgjøre fordeling av overskuddsmargin som ikke er fordelt.
 6. Velge det antall styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, og slik at ett eller to medlemmer trer ut ved loddtrekning etter det første år.  Varamedlemmer velges for 1 år av gangen.  Årsmøte velger hvert år leder blant de valgte styremedlemmene, mens styret velger nestleder.
 7. Velge revisor(er) med vararepresentant(er).
 8. Behandle styrets forslag til budsjett for neste år.
 9. Velge valgkomite på 3 personer blant lagets medlemmer.
 10. Behandle valgkomiteens forslag til styrehonorar.
 11. Avgjøre om laget skal tre inn i distriktslag, fylkeslag eller annet samarbeidsorgan, og velge eventuelle utsendinger til slike lag.
 12. Behandle innkomne saker som har vært styret i hende innen fristen.

Styret kan bestemme om andre saker\tema enn de foran nevnte skal tas opp til diskusjon på årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1\3 av lagets medlemmer forlanger det. Vedtak kan bare fattes i saker som redegjort for i innkalling til ekstraordinært årsmøte.  Innkalling skal kunngjøres, og protokoll skal føres, etter samme regler som for ordinært årsmøte.

14 TILLITSVERV

Lagets medlemmer plikter å motta valg til tillitsverv i laget.

15 VEDTAKSENDRING

Endring i disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret.  Til gyldig vedtak kreves 2\3 flertall blant de avgitte stemmer med mindre det etter loven stilles strengere krav, jfr. samvirkeloven § 54.

16 OPPLØSNING AV LAGET

Oppløsning av laget kan besluttes med 2\3 flertall av et årsmøte, etter at det har vært foreslått av foregående årsmøte.  Minst halvparten av medlemmene må være tilstede.  Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med enkelt flertall blant de fremmøtte.  Før oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket. Ved oppløsning fordeles lagets eiendeler til andelseierne.

17 FORPLIKTELSE

Fungerende leder eller forretningsfører forplikter laget ved sin underskrift i henhold til årsmøtebestemmelser.  Styret kan gi forretningsfører prokura.

18 TVIST

Tvister som måtte oppstå mellom laget og medlemmene, eller mellom medlemmene innbyrdes i anledning disse vedtekter, skal avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer.  Og slik at partene oppnevner 1 medlem hver og lensmannen oppnevner lederen.

Vedtektene er revidert og vedtatt på årsmøte den 25.04.2019.

Source URL: https://www.selbusjoengrunneierlag.no/?page_id=143