Vedtekter for Selbusjøen Grunneierlag

Navn.
Selbusjøen Grunneierlag SA

§ 1. Hva.
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Selbusjøen Grunneierlag SA
Grunneierlaget er en sammenslutning av grunneiere ved Selbusjøen.

§ 2. Forretningssted.
Forretningskontoret er i Selbu Kommune

§ 3. Virksomhet
Grunneierlaget skal på samvirkemessig grunnlag ivareta og forvalte grunneiernes rettigheter på et bærekraftig måte. Laget skal arbeide for godt fiskestell etter næringsmessige prinsipper.
Innenfor rammen av rasjonell drift skal laget søke å tilgodese den ikke grunneiende befolknings interesser ved at den gis adgang til fiske.
Laget skal videre bidra til utvikling av et aktivt og allsidig nærings- og fritidsliv rundt sjøen og kunne bidra med støtte til prosjekt som fremmer dette.

§ 4.      Andelsinnskudd og medlemskontingent
Selbusjøen grunneierlag SA er et lag med vekslende kapital og medlemstall.
En andel á kr. 1 betales for hver påbegynt 200 m strandlinje.
Det utstedes andelsbrev med angivelse av antall andeler for hvert medlem og i to eksemplarer, hvorav det ene oppbevares i lagets arkiv. Andelsbrevet skal lyde på vedkommende eiendom og kan ikke atskilles fra denne. Utbytte utbetales med like stort beløp på hver andel. Går et sameie inn som medlem, får sameiet utbytte i forhold til de andeler det disponerer, mens fordelingen mellom de eierberettigede er laget uvedkommende. Andelsinnskudd skal ikke forrentes.
Det vil bli ikke innkrevd medlemskontingent

Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding.

§ 5.      Økonomiske forhold/Anvendelse av årsoverskudd
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøte etter forslag fra styret.
Grunneierlaget skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten
Så langt egenkapitalen er forsvarlig kan årsmøte innenfor rammen av styrets innstilling vedta at årsoverskuddet for sist avsluttede regnskapsår skal nyttes til etterbetaling, avsettes til medlemskapitalkonti eller forrentning av medlemskapitalkonti.

§ 6. Tilslutning.
Grunneierlaget kan slutte seg til distriktslag, fylkeslag og annet samarbeidsorgan med tilsvarende arbeidsområder, og forplikte seg til å følge retningslinjer for slike.

§ 7. Stemmerett.
På årsmøte har hvert medlem 1 stemme ved avstemning. Et sameie regnes som et medlem og avgir stemme på samme måte. Hvis et medlem ønsker det kan det forlanges at antall stemmer skal beregnes ut fra antall andeler. Da vil det for de første 1-2 andeler gis 1 stemme. Videre for 3-7 andeler 2 stemmer, for 8-25 andeler 3 stemmer og for 26-50 andeler 4 stemmer. For hver nye påbegynte 50 andeler over de første 50 gis 1 stemme.
Styret kan utstede stemmebevis som angir hvor mange stemmer den enkelte har.
Avstemning kan bare skje i saker som er redegjort for i årsmøtets innkalling.

§ 8. Innmelding.
Innmelding i laget skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det skal fremgå av innmeldingserklæringen hvilken disposisjonsrett laget får over medlemmenes rettigheter, hvilke saksområder laget tar seg av, hvor mange andeler vedkommende innmelder skyter inn, hvor mange stemmer som erholdes på årsmøtet og at medlemmet aksepterer de forpliktelser som følger av lagets vedtekter. Innmeldingen godkjennes av styret.
Alle grunneiere som disponerer større områder enn de på stedet vanlige tomtearealer har med forbehold av foregående punktum rett til medlemskap.
§ 9. Utmelding
Medlemskapet gjelder for 5 år av gangen, slik at det automatisk forlenges for ny 5-års-periode.  Den enkelte medlem kan melde seg ut med en frist på tre måneder regnet fra den dag erklæring om utmelding kom frem til foretaket. Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andeler i lagets fond eller eiendeler.

§ 10. Styre og daglig leder
Grunneierlaget ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Gyldig vedtak treffes med minst 3 stemmer. Styret skal bl.a.:

 1. Føre protokoll, forvalte lagets eiendeler og føre regnskap.
 2. Disponere lagets terreng og rettigheter etter årsmøtets retningslinjer. Herunder søke faglig veiledning, gjennomføre kultiveringstiltak, ordne med evt. utleie, kortsalg, oppsyn o.l., kunngjøre og håndheve fredning osv.
 3. Fordele evt. overskudd etter at minst 10 % av inntektene er satt av til fri disposisjon for årsmøtet, og de nødvendige tiltak er bekostet (kultivering, oppsyn o.l.).
 4. Arbeide for opplysning innen lagets arbeidsområde blant medlemmene.
 5. Arbeide for tilslutning til laget inntil den mest hensiktsmessige arrondering er oppnådd.
 6. Anmelde ulovligheter vedr. fiske.
 7. Samarbeide med fiskenemnda i saker hvor lovgivningen foranlediger det.
 8. Innkalle til årsmøte.
 9. Avgi regnskap og innberetning til årsmøtet

Foretaket skal ikke ha daglig leder

§ 11. Alle betaler
Alle som vil drive fiske må betale de fastsatte priser, men grunneiere har førsterett til kort og leie ved eventuell rasjonering.

§ 12. Fullmakt
Hvis et medlem ikke kan stille på årsmøte selv, kan det utstedes en fullmakt som overfører stemmeretten til et familiemedlem, et annet medlem i Selbusjøen Grunneierlag eller til styret. Fullmaktene godkjennes av årsmøtet. Et sameie regnes som ett medlem og kan gi kun en fullmakt. Et medlem i Selbusjøen Grunneierlag kan bare inneha en fullmakt i tillegg til egen stemme. Styret kan inneha fullmakter fra flere medlemmer og en slik fullmakt betraktes som en støtte til styrets innstilling i saken.

§ 13. Årsmøte
Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år innen utgangen av april. Rett til å delta i årsmøte har bare andelseiere.
Årsmøte innkalles av styret.

Kunngjøring med innkallelse skjer med 2 ukers varsel ved annonse i minst en lokalavis, og
på Selbusjøen Grunneierlags nettsider.

Sakliste med bilag skal legges ut på grunneierlagets nettsider.

Årsmøte ledes av styrets leder, eller den lederen bemyndiger med styrets samtykke.

Årsmøte skal:

 1. Behandle styrets beretning, regnskap og budsjettforslag, herunder revisorers
  melding, og bestemme om regnskap skal godkjennes.
 2. Behandle styrets fordeling av inntekter, og avgjøre fordeling av overskuddsmargin
  som ikke er fordelt.
 3. Velge det antall styremedlemmer som står på valg. Styremedlemmene velges for to år
  om gangen, dog slik at ett eller to medlemmer trer ut ved loddtrekning etter det
  første år. Årsmøte velger hvert år leder blant de 5 styremedlemmene, mens
  nestlederen velges av styret.
 4. Velge revisor(er) med vararepresentant(er).
 5. Avgjøre om laget skal tre inn i distriktslag, fylkeslag og annet samarbeidsorgan, og
  velge evt. utsendinger til slike lag.
 6. Behandle styrets forslag til neste års budsjett og drift.
 7. Behandle andre saker som blir tatt opp. Beslutning kan bare fattes i saker som er
  nevnt i innkallinga.
 8. Velge to medlemmer som sammen med lederen underskriver protokollen.

Saker som medlemmene ønsker tatt med i innkallinga må være
innkommet til styret senest 1 mnd. før årsmøtet holdes.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av lagets
medlemmer forlanger det. Vedtak kan bare fattes i saker som nevnes i
innkallinga til ekstraordinært årsmøte.

Innkallinga skal kunngjøres etter samme regler som for ordinært
årsmøte

Det skal føres protokoll over årsmøtes forhandlinger.

§ 14. Tillitsverv.

Lagets medlemmer plikter å motta valg til tillitsverv i laget.

§ 15. Vedtaksendring

Endring i disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Til gyldig
vedtak kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer med mindre det etter loven stilles
strengere krav, jfr. samvirkeloven § 54.

§ 16. Oppløsning.

Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte, etter at det har vært
foreslått for foregående årsmøte. Minst halvparten av medlemmene må være tilstede. Møter
ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med enkelt flertall blant de
frammøtte.

Før oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket.

Ved oppløsning fordeles lagets eiendeler til andelseiere.

 § 17. Forpliktelse.

Fungerende leder eller forretningsfører forplikter laget ved sin underskrift i henhold til
årsmøte bestemmelser. Styret kan gi forretningsføreren prokura.

 § 18. Tvist.

Tvister som måtte oppstå mellom laget og medlemmene, eller mellom medlemmene
innbyrdes i anledning disse vedtekter, skal avgjøres med bindende virkning av en
voldgiftsnemnd på 3 medl. Der hver av partene oppnevner 1 medl. og lensmannen
oppnevner lederen.

Print side